جذاب‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ (۳)

جذاب‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ (۳)

وب سایت گجت نیوز – محمد قاسمی: آشنایی با جذاب ترین بازی های سال ۲۰۱۸ می‌تواند راهنمای خوبی برای انتخاب بهترین بازی های جدید باشد…

مهم‌ترین تهدیدات سایبری در سال ۲۰۱۸

مهم‌ترین تهدیدات سایبری در سال ۲۰۱۸

پژوهش‌ها حاکــی از آن هســتند کــه بخــش قابل‌توجهی از آسیب‌ها و خســارات اقتصــادی، امنیتــی و… در اثــر عــدم توجــه بــه تهدیــدات فضــای ســایبری هســتند.  …