هیرمگبایگانی‌ها 6 - هیرمگ

برچسب: 6

۶ تکنولوژی ای که اینترنت را متحول خواهند کرد

وب‌سایت تک فارس - امیر رزاق: اینترنت یکی از مهم ترین اختراعات بشر در دوران مدرن است. اگرچه تخمین های کنونی گویای این هستند که در حاضر تنها ۴۰ مردم در سر تا سر کره ی زمین دسترسی به اینترنت دارند. با روز به روز بیش تر اهمیت یافتن اتصال به اینترنت نسبت به گذشته، تکنولوژی های جدید در حال…