بالگرد AW101، شکارچی زیردریایی ها

بالگرد AW101، شکارچی زیردریایی ها

همشهری خردنامه، ویژه نامه پایداری – مجتبی خاجی: نام آگوستا وستلند از جمله اسم های بسیار شناخته شده و معتبر در جهان بالگردسازی محسوب می…